RAZGRAD REGION
   Traditional dances and children`s games
 
PERFORMANCE OF FEAST DANCES 
PRAVO
 Rachenitsa
DAYCHOVO
PAYDUSHKO
KRIVO
TRITE PATI
GRANCHARSKO
ELENINO
GANKINO
SVISHTOVSKO
ARAPOYNA
PRESKACHANKA
KYUCHEK
DANITSATA
NA DVE STRANI
PLETENITSA
OYNADZHIYSKA
NA STOMNA
KAYNA OYUNU
GYOBEK OYUNU
POVRASHTANKA
RAZHODNO HORO
CHERI BERI
NAPRED-NAZAD
KRIVINSKATA
VOYANDZHIYSKA
2022 January
Makavey; The Seven Sts. Brothers Makavei1
Preobragenie; Transfiguration6
Goliama Bogorodica; Dormition of the Holy Virgin15
Seknovene, Ivan Koprivan; The Day of John the Baptist’s Beheading29
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.