RAZGRAD REGION
   Traditional dances and children`s games
 
PERFORMANCE OF FEAST DANCES 
PRAVO
 Rachenitsa
DAYCHOVO
PAYDUSHKO
KRIVO
TRITE PATI
GRANCHARSKO
ELENINO
GANKINO
SVISHTOVSKO
ARAPOYNA
PRESKACHANKA
KYUCHEK
DANITSATA
NA DVE STRANI
PLETENITSA
OYNADZHIYSKA
NA STOMNA
KAYNA OYUNU
GYOBEK OYUNU
POVRASHTANKA
RAZHODNO HORO
CHERI BERI
NAPRED-NAZAD
KRIVINSKATA
VOYANDZHIYSKA
2020 January
New Year1
St. Basil's Day Survakari1
St. Silvestre's Day2
Krastovden - Feast of the Holy Cross5
Yordanovden - St. Jordan's Day (Epiphany)6
Ivanovden - St. John's Day7
Babinden - Midwives's Day8
Antonovden St. Anthony's Day17
Atanasovden - St. Athanasius's Day18
Petlyovden - Cock’s Day20
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.