BLAGOEVGRAD REGION
   TRADITIONAL DANCES AND CHILDREN`S GAMES
 
PERFORMANCE OF FEAST DANCES 
PRAVO HORO
RACHENITSA
KRIVO HORO
DAYCHOVO
PAYDUSKO
CHETVORNO HORO /CHETVORKA / ОGRAZHDENSKA CHETVORKA
SHIRTO / SHIRITO
TRITE STAPKI
YUCH AYAK
MELNISHKO HORO
BREZNISHKO HORO
MEDINOTO
MEHMEDALISH
NAZLANINOTO
BANICHANSKO
MALESHEVSKO
GYUL FUTA
STAR DYADO
STANO, STANO
KOSTANDA
KUKUNYASHKA
OY, MARIYO
ESKI
DENINKI
DANKE ARNAUT
TRENO, MOME
2022 January
Makavey; The Seven Sts. Brothers Makavei1
Preobragenie; Transfiguration6
Goliama Bogorodica; Dormition of the Holy Virgin15
Seknovene, Ivan Koprivan; The Day of John the Baptist’s Beheading29
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.